Regulamin konkursu „Filmowy Skarbnik 2015”

REGULAMIN

 

REGULAMIN VI KONKURSU FILMÓW AMATORSKICH I NIEZALEŻNYCH

„FILMOWE POŁUDNIE”:

ORGANIZATORZY KONKURSU:

STOWARZYSZENIE CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

redakcja portalu kina niezależnego „Filmowe Południe”
www.csr.biz.pl, www.filmowepoludnie.pl

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promocja amatorskiej i niezależnej od komercyjnych instytucji twórczości filmowej.
Zaangażowanie młodzieży – wolontariuszy w realizacje przedsięwzięcia
Promocja poprzez środki multimedialne amatorskiego ruchu filmowego

Wymiana poglądów i dyskusja w środowiskach filmowych

Promocja Górnego Śląska w Polsce, jako regionu, w którym istniała zawsze kultura wysokiej jakości, oparta o wartości artystyczne

Promocja utalentowanych twórców-amatorów oraz zwrócenie uwagi na filmy, które wyróżniają się wysokimi walorami artystycznymi, poruszające ważne problemy nurtujące społeczeństwo.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

W organizowanym konkursie mogą brać udział filmy dostarczone na nośniku DVD (jeden film na jednej płycie). Każdy film musi posiadać czołówkę (tytuł) oraz napis „koniec”. Płyta musi zawierać czytelny opis z tytułem filmu, nazwiskami twórców oraz czasem trwania. Do konkursu dopuszczone zostaną filmy bez względu na rok produkcji. Każdy autor może zaprezentować filmy z dowolnego okresu.

Filmy na płycie DVD mogą być nagrane w formacie plików mp2, mp4

Czas projekcji każdego filmu nie może przekroczyć 20 minut. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 filmy.

Konkurs filmów odbędzie się 19 – 21 listopada 2015 w miejscu wskazanym przez organizatora

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy nie pokrywają kosztów pobytu uczestnika konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla filmowców-amatorów nie związanych zawodowo z produkcją filmowo-telewizyjną. Z udziału w konkursie wyłączeni są także studenci szkół filmowych powyżej drugiego roku oraz członkowie Komisji Kwalifikacyjnej i Jury.

Warunkiem udziału jest nadesłanie płyt DVD z filmami oraz karty zgłoszenia na adres:

Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie ul Karola Miarki 15

43-190 Mikołów w nieprzekraczalnym terminie do 06. 11.2015

W konkursie wezmą udział filmy wytypowane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez organizatora. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.

Organizatorzy konkursu mogą zaprosić do udziału w konkursie wytypowane przez siebie filmy, które nie będą podlegać ocenie Komisji Kwalifikacyjnej.

NAGRODY

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
– I nagroda statuetka Filmowego Skarbnika
– II nagroda
– III nagroda

Jury ma prawo do innego jak podano wyżej podziału nagród. Nagrody dla twórców nieobecnych na ogłoszeniu wyników zostaną przesłane pocztą. Decyzje Jury są ostateczne.

UWAGI OGÓLNE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania w całości lub w części filmów prezentowanych podczas konkursu. Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani też naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Podpisując kartę zgłoszenia uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia festiwalu oraz w celu jego promowania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie płyt z filmami powstałych z przyczyn od nich niezależnych.

Biuro organizacyjne prosi autorów filmów o podanie dokładnych adresów oraz numerów telefonów w celu ułatwienia kontaktu. Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Mikołowa.

karta_filmu filmowe południe 2015

karta_filmu filmowe południe 2015